Įveskite norimą pradinę įmoką
Įveskite sutarties trukmę
Pasirinkite pageidautiną palūkanų normą
Privatumo taisyklės

PRIVATUMO POLITIKA

Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

 

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

 

1. Apie naujiratai.lt privatumo politiką

 

 • Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis Svetaine. Šioje Privatumo politikoje „Svetaine“yra vadinama interneto svetainė lt
 • Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką tam, kad sužinotumėte kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.
 • Jei naudojatės Svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Jūs neturite teisės naudotis Svetaine.
 • Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar e. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kt.
 • Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje.

 

2. Apie mus

 

2.1  Svetainę tvarko ir administruoja UAB „Logic4” juridinio asmens kodas 302306397, adresas Algimanto

Petro Kavoliuko g. 19-40, LT-04321 Vilnius. Už asmens duomenų apsaugą atsakingo asmens

 1. pašto adresas: info@naujiratai.lt
  • Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas.

 

3. Mūsų principai

 

3.1 Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

 1. a) laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
 2. b) tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu
 3. c) rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau

netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

 1. d) imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba

sunaikinami;

 1. e) laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 2. f) neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytusPrivatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
 3. g) užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

 

4. KAIP MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

 

4.1 Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais:

 1. a) kai Jūs asmens duomenis pateikiate mums.Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją naudodamiesi Svetaine ar parašydami mums ar kitaip su mumis susisiekdami;
 2. b) kai Jūs naudojatės Svetaine.Kai Jūs naudojatės Svetaine, tam tikra informacija (pvz. naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Svetainėje skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai ir kt.) yra renkama automatiškai;
 3. c) kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenųteisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka.

4.2 Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis, kuriuos gavome Jums naudojantis Svetainė su:

 1. a) Jūsų duomenimis, kuriuos gavome Jums naudojantis kitomis mūsų tvarkomomis ir administruojamomis interneto svetainėmis
 2. b) mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių (pvz. Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis).

 

5. KOKIE JŪSŲ AMSENS DUOMENYS IR KOKIEMS TIKSLAMS YRA TVARKOMI

 

5.1 Jūsų asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais:

 1. a) registravimosi, identifikavimo ir paslaugų teikimo tikslu.Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis, kai naudojatės Svetaine, joje registruojatės (susikuriate paskyrą), talpinate sukurtą turinį į Svetainę. Mes taip pat tvarkome Jūsų asmens duomenis, kai registruojatės Svetainėje ar naudojatės ja kaip juridinio asmens atstovas ir (ar) kontaktinis asmuo. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

 

Duomenų kategorijos

Vardas, e. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vieta (miestas), IP adresas, mobilaus telefono numeris, kitas Jūsų sukurtas ir į Svetainę įkeltas turinys, atsakyti demografiniai ir kiti klausimai.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Sutartis (Naudojimosi taisyklės)

Duomenų tvarkymo terminas

5 metai nuo paskutinio prisijungimo prie Jūsų paskyros dienos

Duomenų gauname iš

Jūsų pačių; iš trečiųjų asmenų (apimant bet neapsiribojant bankais ar mokėjimo paslaugų tiekėjais, mobilaus ryšio operatoriais).

Duomenis teikiame ar perduodame

Svetainės vartotojams, kai pirkėjas ir pardavėjas siekia susisiekti tarpusavyje telefonu ir (ar) e. paštu dėl skelbimų, kurie patalpinti Svetainėje.

 

 1. b) paslaugų teikimo kokybės užtikrinimo ir komunikacijos tikslu.Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis parašydami mums raštu, e. paštu ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo komanda telefonu, pateikdami savo nusiskundimus, užklausimus dėl Svetainės ar mūsų teikiamų paslaugų. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

 

Duomenų kategorijos

Vardas, pavardė, e. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vieta (adresas), nusiskundimo ir (ar) užklausos turinys pateiktas raštu (pvz. rašto data, turinys ir kt.), e. paštu (pvz. e. laiško data, turinys ir kt.), telefonu (pvz. telefono numeris, telefoninio pokalbio įrašas, skambučio data, laikas ir trukmė, duomenys pateikti skambučio metu kt.)

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Sutartis (Naudojimosi taisyklės), taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę.

Duomenų tvarkymo terminas

2 metai nuo Jūsų paklausimo pateikimo mums dienos, kai paklausimą teikiate raštu
2 metai nuo Jūsų paklausimo pateikimo mums dienos, kai paklausimą teikiate raštu, e. paštu
2 metai nuo Jūsų paklausimo pateikimo mums dienos, kai paklausimą teikiate telefonu

Duomenų gauname iš

Jūsų pačių; vykdydami užklausą ar analizuodami skundą asmens duomenis galime sukurti patys (pvz., gavę Jūsų skundą, susisiekiame su savo darbuotojais dėl faktinių nusiskundimo aplinkybių ir jas užfiksuojame, ar kt.); iš trečiųjų asmenų.

Duomenis teikiame ar perduodame

Mobiliojo ryšio operatoriams, bankams ir mokėjimų įstaigoms, mokėjimų tarpininkams.

 1. c) tiesioginės rinkodaros tikslu.Gavę Jūsų sutikimą ir siekdami pateikti Jums naujienlaiškius, pasiūlymus, įskaitant asmeninius, ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių paslaugas ir (ar) prekes, ar kitą informaciją, tobulindami savo paslaugas, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Jeigu registruojantis Svetainėje ar ją naudojantis (pvz. skelbimų talpinimo metu) Jūs davėte sutikimą naudoti Jūsų duomenis šiuo tikslu, mes, siekdami kuo geriau Jus pažinti ir pritaikyti pasiūlymus pagal Jūsų poreikius, teikti kitus specialiai Jums skirtus privalumus, šiuo tikslu tvarkysime ne tik Jūs identifikuojančius duomenis, bet papildomai analizuosime Jūsų elgseną Svetainėje, duomenų apie paslaugų užsakymus istoriją. Šiam tikslui mes naudojame automatizuotą duomenų analizę ir sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, kurių pagalba sugrupavę Jūs identifikuojančius duomenimis ir (ar) duomenis apie Svetainėje užsakytas paslaugas, Jūsų elgseną Svetainėje, galime pateikti Jums aktualius, įdomius ir naudingus pasiūlymus bei kitą informaciją. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

 

Duomenų kategorijos

Vardas, telefono ryšio numeris, e. pašto adresas, duomenys apie Svetainėje užsakytas paslaugas (pvz. užsakytų paslaugų data ir laikas, paslaugų pavadinimas, kiekis, užsakytų paslaugų būdas), Jums pateiktų asmeninių pasiūlymų istorija ir informacija apie pasinaudojimą jais

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas gauti naujienlaiškius, pasiūlymus, įskaitant asmeninius, ir informaciją

Duomenų tvarkymo terminas

2 metai nuo Jūsų sutikimo gauti naujienlaiškius, pasiūlymus, įskaitant asmeninius, ir informaciją davimo mums dienos

Duomenų gauname iš

Jūsų pačių, įskaitant ir Jums naudojantis Svetaine.

Duomenis teikiame ar perduodame

Naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms, informacinių verslo valdymo sistemų, pačios Svetainės administravimo paslaugas teikiančioms įmonėms.

 

Apie asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos 6 skyriuje.

 1. d) Svetainės funkcionalumo užtikrinimo tikslu, taip pat siekiant ją tobulinti, pasiūlyti Jums geresnes ir Jums pritaikytas mūsų paslaugas.Jūsų asmens duomenis, tame tarpe ir asmens duomenis bei slapukus, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų Svetaine, mes naudojame siekdami tobulinti ir vystyti Svetainę bei pasiūlyti geresnes ir labiau Jums pritaikytas mūsų paslaugas. Šiam tikslui mes naudojame iš Jūsų gautus, Jums naudojantis Svetaine sukurtus ir (ar) iš kitų asmenų gautus asmens duomenis. Apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir panašias technologijas, išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos 7 skyriuje.
 2. e) kitais tikslais, kurie numatyti mūsų Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse ir (ar) kituose vidiniuose dokumentuose,kai Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti teisės aktai arba egzistuoja teisėtas interesas.

 

5.2 Mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją. Tuo atveju, jeigu Jūs naudojantis Svetaine, ar kitu būdu (raštu, e. paštu, telefonu) mums pateiktumėte šiuos duomenis, bus laikoma, kad šie duomenys buvo pateikti Jūsų sutikimu. Atitinkamai, mes šiuos Jūsų duomenis tvarkysime kartu su kitais Jūsų duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Privatumo politikos 5.1. punkte nurodytais būdais, jeigu tų duomenų negalima atskirti tarpusavyje arba toks atskyrimas pareikalautų neproporcingai didelių pastangų.

 

6. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMAS TIESIOGINEI RINKODARAI

 

6.1 Gavę Jūsų papildomą sutikimą mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums naujienlaiškius, pasiūlymus, įskaitant asmeninius, ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių paslaugas ir (ar) prekes, kurie, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti. Vis dėlto, Jūsų asmens duomenis šiam tikslui naudosime tik Jums papildomai su tuo sutikus.

6.2 Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate mums Jūsų asmens duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu. Tai galite padaryti:

 1. a) registruodamiesi Svetainėje po registracijos savo paskyros skiltyje Nustatymai/Informaciniai pranešimaipažymėti varnele sutikimo tekstą „Sutinku gauti naujienlaiškius, pasiūlymus e. paštu“ arba jo nepažymėdami;
 2. b) registruodamiesi Svetainėje ar bet kuriuo metu po registracijos savo paskyros skiltyje Nustatymai/Informaciniai pranešimaipažymėti varnele sutikimo tekstą „Sutinku gauti naujienlaiškius, pasiūlymus telefonu“ arba jo nepažymėdami;

6.3 Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs taip pat suteikiate leidimą mums šiuo tikslu susisiekti su Jumis atitinkamomis ryšio priemonėmis (pvz. e. paštu, telefonu, trumposiomis (SMS)) žinutėmis ar kitomis komunikacijos priemonėmis (pvz. Skype, Viber ir kt).

6.4 Mes galime sujungti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų turima informacija.

6.5 Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.

6.6 Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tam Jūs galite:

 1. a) Svetainėje skiltyje Nustatymai/Informaciniai pranešimaipakeisti nustatymus nurodydami, kad nebenorite, jog Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais ir nuimti varnelę prie punktų „Sutinku gauti naujienlaiškius, pasiūlymus e. paštu“ ar „Sutinku gauti naujienlaiškius, pasiūlymus telefonu“ arba
 2. b) pranešti apie atsisakymą e. paštu gautuose naujienlaiškiuose, pasiūlymuose nurodytu būdu (pvz., naujieniškiuose, pasiūlymuose paspaudžiant nuorodą „Atsisakyti naujienlaiškių, pasiūlymų siuntimo“ ar pan.) ar telefonu gautose SMS žinutėse atsakant į gautą žinutę su tekstu „Atsisakyti“ arba
 3. c) atsiųsti mums prašymą e. paštu info@naujiratai.lt Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą, pavardę ir kitus registracijos duomenis (jei yra). Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus.

6.7 Jei Jūs atšauksite savo sutikimą, mes pasistengsime kuo greičiau nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

6.8 Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

 

7. SLAPUKU NAUDOJIMAS

 

7.1 Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

7.2 Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Svetainėje skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, demografiniai duomenys ir, jei atvykote į Svetainę iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda.

7.3 Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:

 1. a) kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis Svetainės įasmeninimu);
 2. b) kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
 3. c) paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei;
 4. d) tiksliniam rinkodaros orientavimui.

7.4 Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie Jus kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine apjungti su Jūsų pateiktais asmens duomenimis).

7.5 Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

 1. a) techniniai slapukai– tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;
 2. b) funkciniai slapukai– tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
 3. c) analitiniai slapukai– tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
 4. d) tiksliniai arba reklaminiai slapukai– tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;
 5. e) socialinių tinklų slapukai– tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Svetainės informaciją.

7.6 Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:

 1. a) neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;
 2. b) Svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“;

7.7 Jūs gali bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.

7.8 Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Svetainės.

 

8. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

 

8.1 Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ar taikytinais teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

8.2 Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais. Su šiais asmenimis mes sudarome sutartis, kurios įpareigoja šalis griežtai laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

8.3 Mūsų surinktus duomenis apie Jus galime atskleisti šioms trečiosioms šalims:

 1. a) trečiosioms šalims paslaugų teikėjams (pvz. techninių paslaugų teikėjams vykdant mūsų sutartis su šiais paslaugų teikėjais, įskaitant paslaugų vykdymą dėl naujienlaiškių siuntimo ar kitų rinkodaros veiksmų atlikimo);
 2. b) trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai naudojamės duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir svetainės prieglobos tikslais.

8.4 Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

8.5 Asmenų ir jų kategorijų, kuriems mes perduodame Jūsų asmens duomenis, sąrašas (nebaigtinis) pateiktas šių Privatumo politikos 5.1. punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui.

 

9. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

 

9.1 Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

9.2 Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

9.3 Privatumo politikos 5.1 punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.

 

10. DUOMENŲ SAUGOJIMO BŪDAI

 

10.1 Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos Sąjungos (ES) teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.

10.2 Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

10.3 Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

 

11. IŠORINĖS SVETAINĖS

 

11.1 Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų paslaugos ir (ar) prekės. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

 

12. JŪSŲ TEISĖS

 

12.1 Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

 1. a) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. b) susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
 3. c) reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 4. d) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 5. e) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
 6. f) nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 7. g) reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;
 8. h) reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

12.2 Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

 1. a) mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
 2. b) valstybės saugumą ar gynybą;
 3. c) viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;d) svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 4. e) tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 5. f) Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

12.3 Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

12.4 Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

12.5 Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 12.2 punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

12.6 Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

12.7 Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

 

13. SKUNDO PATEIKIMO BŪDAI

 

13.1 Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

13.2 Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje (www.ada.lt). Nors, visų pirma, mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

 

14. PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

 

14.1 Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje. Esant poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Svetaine ir (ar) mūsų paslaugomis.

 

15. BŪDAI SUSISIEKTI SU MUMIS

 

15.1 Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite ar su mumis susisiekite toliau nurodytais kontaktais:

 1. a) siunčiant paštu – UAB „Logic4” Algimanto Petro Kavoliuko g. 19-40, LT-04321 Vilnius;
 2. b) siunčiant e. paštu – pagalba@naujiratai.lt

Privatumo politikos paskelbimo data 2020m. liepos 28 d.

Pasirinkite banko pasiūlymą arba įrašykite palūkanų normą patys
Banko pavadinimas
Procentai
Aprašymas
Swedbank
2.29%
Minimali palūkanų marža
Citadele
1.49%
(+ 6 mėnesių Euribor) Elektromobiliams ar itin mažos emisijos automobiliams
SEB
2.10%
Minimali palūkanų marža (+ 6 mėn. Euribor)
Luminor
2.39%
Minimali palūkanų marža (+ 3 mėn. Euribor)
Šiaulių bankas
1.89%
(+ 6 mėnesių Euribor) Hibridiniams automobiliams arba automobiliams su mažo galingumo vidaus degimo varikliu
Vidutinės palūkanos
Įrašysiu pats
2.15%
Įrašykite orientacines palūkanas patys
Bandomoji versija

Sveiki atvykę į Naujų ratų bandomąją versiją

Daugelis funkcijų yra veikiančios, tačiau galimi jų veikimo sutrikimai. Galimi ir pateikiamos informacijos netikslumai. 

Jeigu turite komentarų ar pasiūlymų - laukiame jūsų el. laiškų info@naujiratai.lt

Naujiratai.lt komanda

Ar reikia pagalbos su dominančiu automobiliu?

Parašyk mums kokio automobilio ieškai arba koks domina ir mes pasistengsime atsiradus geram pasiūlymui juo su tavimi pasidalinsime! 

Sutinku su taisyklėmis